menu
Aquariumclub Gracilis Westerlo vzw
Aquariumclub Gracilis Westerlo vzw
Inhoud

Over Gracilis Westerlo

Wij zijn een vereniging van en voor liefhebbers die zich ten volle willen inzetten voor hun hobby, het aquarium in al zijn facetten: zoet-, zee- en brakwater. Ook de terrarium- en de vijverliefhebbers worden niet vergeten.
Gracilis werd op 3 februari 1967 boven de doopvont gehouden. Op 21 februari 2018 werd ze officieel een vzw.

Bestuur


 Tony Fleerackers
Voorzitter

 Hans Wouters
Secretaris

 Koen Smets
Penningmeester

 Dirk Wouters
Materiaalmeester

René D'Joos
Erebestuurslid

Chris(tian) Eurlings
Erevoorzitter

Statuten

De vzw werd gesticht op 19 februari 2018. Zij kreeg het ondernemingsnummer 0690.746.304.
De publicatie van de oprichtingsakte is verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 21/02/2018.

Artikel 1 : De vereniging draagt de naam : "Aquariumclub Gracilis Westerlo”. Zij heeft haar zetel te Steenakkers 7, 2230 Herselt, gelegen in het Vlaams Gewest. onder bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Turnhout. De website van de vereniging is www.graciliswesterlo.be en het e-mailadres van de voorzitter is voorzitter@graciliswesterlo.be.

Artikel 2 : Het aantal leden mag niet minder dan twee bedragen. Het aanvaarden van leden wordt door het bestuur beslist.

Artikel 3 : De vereniging heeft tot doel de aquaristiek te bevorderen door te informeren en te adviseren, tevens kan het evenementen organiseren die te maken hebben met aquaristiek of allerlei algemene evenementen die tot doel hebben de leden van de vereniging samen te brengen en de groepssfeer binnen de leden te bevorderen. De vereniging is van apolitieke aard. Ze mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Artikel 4 : De vereniging bestaat uit een onbeperkt aantal leden, hierna genoemd leden, met een minimum van twee. De oprichters zijn de eerste vaste leden. Tot de vereniging kan als vast lid toetreden al wie een verzoek tot toetreding richt aan het bestuur en door het bestuur aanvaard wordt. Het bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming. Zij dient haar toelating of weigering niet te motiveren. De vereniging bestaat uit vaste en toegetreden leden. Enkel de vaste leden en het bestuur hebben stemrecht in de algemene vergadering.

Artikel 5 : De algemene vergadering bestaat uit de vaste leden en het bestuur hiervoor vermeld. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn deze die uitdrukkelijk vermeld zijn in de wet. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter of diens vervanger in de raad van bestuur. De oproepingsbrief wordt ten minste 15 dagen voor de algemene vergadering vermeld in de nieuwsbrief die aan elk lid digitaal of per post wordt verstuurd. De dagorde wordt hierin vermeld. Vertegenwoordiging is niet toegestaan. Elk vast lid heeft één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn vervanger in het bestuur beslissend. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur en vergadert minstens eenmaal per jaar. Het bestuur legt tijdens deze vergaderingen een activiteiten- en financieel verslag voor.

Artikel 6 : De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, samengesteld uit tenminste twee leden, door de algemene vergadering voor onbepaalde tijd benoemd en te allen tijde door haar afzetbaar bij éénparigheid van stemmen. Het bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke of buitengerechtelijke handeling. Zij is bevoegd om alle handelingen van beheer te verrichten.

Artikel 7 : Het lidgeld wordt door het bestuur vastgelegd en mag niet meer bedragen dan EUR 350 per jaar. In geen geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk over de verbintenissen van de vereniging,

Artikel 8: Ingeval van ontbinding der vereniging benoemt de algemene vergadering één vereffenaar, al dan niet lid van de vereniging. Het nettoaktief van de vereniging zal besteed worden voor een doel dat het beste met datgene van de huidige vereniging overeenstemt.

Artikel. 9 : Iedere wijziging van de statuten moet gepubliceerd worden binnen de maand in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Dit geldt eveneens voor de benoeming, het ontslag of de herroeping van de beheerders van de VZW. Het eerste boekjaar loopt van de oprichting van de VZW tot 31 december 2018. Nadien loopt het boekjaar van 01 januari tot 31 december.

Artikel 10 : Alle in onderhavige statuten niet geregelde aangelegenheden worden beheerst door het wetboek voor vennootschappen en verenigingen

Privacybeleid

Op 25 mei 2018 werd de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van kracht.

In het kader van de wet ter bescherming van persoonsgegevens vindt u hieronder hoe Aquariumclub Gracilis Westerlo vzw, zetel te Steenakkers 7, 2230 Herselt, jouw persoonsgegevens verzamelt en opslaat in functie van hun ledenwerking.

Aquariumclub Gracilis Westerlo vzw verbindt er zich toe om de persoonsgegevens te verwerken, rekening houdend met de van toepassing zijnde wetgeving hieromtrent, welke geregeld is in Europees verband. Hierover werd in Europees verband een verordening aangenomen op 27 april 2016 welke op 25 mei 2018 definitief van toepassing zal zijn.

Hoe en welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Aquariumclub Gracilis Westerlo vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. De gegevens die op deze manier verzameld (kunnen) worden zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens worden enkel bewaard in het kader van de ledenwerking (activiteiten) en om aan de leden het tijdschrift te kunnen bezorgen via post en/of e-mail.

Hoelang worden je gegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het kunnen uitvoeren van de ledenwerking.

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van ledenwerking en worden nooit doorgegeven aan derden.
Uitzondering hierop zijn leden die ook BBAT-lid zijn, in dit geval worden naam, voornaam, adres en e-mailadres ook doorgegeven aan BBAT.
Ook voor leden die een abonnement hebben genomen op een buitenlands tijdschrift worden naam, voornaam en adres doorgegeven aan BBAT die deze op zijn beurt aan de redactie van het betreffende buitenlands tijdschrift bezorgt.
Deelnemers aan de tentoonstelling zullen hun naam vermeld zien op het informatieblad dat aan de bezoekers wordt uitgedeeld.

Naam en voornaam van bestuursleden worden ook vermeld op de website. Leden krijgen een paswoord dat maar geldig is tot eind januari van het jaar daaropvolgend waarmee bijkomende gegevens van de bestuursleden kunnen zien. Het staat de bestuursleden vrij om te bepalen welke gegevens zichtbaar zijn.

Worden uw persoonlijke gegevens op een veilige manier bewaard?

Aquariumclub Gracilis Westerlo vzw beschouwt het veilig bewaren en behandelen van uw persoonlijke gegevens als een prioriteit. We doen er alles aan om misbruik, diefstal, verlies, en dergelijke tegen te gaan. De gegevens worden op 1 plaats bewaard in de cloud waar enkel bestuursleden toegang toe hebben mits een paswoord.

Om de veiligheid van de gegevens te verzekeren wordt het paswoord, dat gekoppeld is aan de cloud, veranderd als bestuursleden vervangen worden die toegang hadden tot deze gegevens.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of moest u meer informatie wensen over de manier waarop we de beveiliging garanderen, kan u steeds contact met ons opnemen via secretaris@graciliswesterlo.be.

Kan ik zelf mijn gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen?

U kan op eenvoudig verzoek een overzicht krijgen van de van u geregistreerde gegevens bij de secretaris of, in zijn afwezigheid, bij de voorzitter. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan de voorzitter, secretaris of penningmeester die de bewaarde gegevens zal aanpassen.

Uw gegevens laten verwijderen kan op eenvoudig verzoek aan de secretaris of, in zijn afwezigheid, aan de voorzitter.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen of bedenkingen omtrent het privacy beleid van Aquariumclub Gracilis Westerlo vzw, neem dan contact op met  secretaris@graciliswesterlo.be